Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid

• M&G Auditors BV is zich bewust van het belang van hun dienstverlening in het maatschappelijke verkeer en de bijdrage die zij levert aan de ontwikkeling van de (menselijke) omgeving;

• M&G Auditors BV houdt zich aan de wet- en regelgeving, ethische codes en andere regels, principes en normen voor gedrag die in het maatschappelijke verkeer als algemeen geaccepteerd worden gezien;

• M&G Auditors BV zal de gerechtvaardigde belangen van hun opdrachtgevers naar beste vermogen behartigen;

• M&G Auditors BV streeft voortdurend naar verdere verbetering van de kwaliteit van haar dienstverlening;

• M&G Auditors BV volgt de ontwikkelingen op vaktechnisch gebied en wet- en regelgeving en houdt haar kennis en vaardigheden op het niveau dat nodig is voor kwalitatief goede uitvoering van de werkzaamheden;

• M&G Auditors BV aanvaardt uitsluitend opdrachten indien en voor zover over voldoende deskundigheid wordt beschikt om deze opdracht uit te voeren;

• M&G Auditors BV aanvaardt uitsluitend opdrachten indien zij over voldoende capaciteit beschikken om deze opdracht uit te voeren;

• M&G Auditors BV zorgt ervoor dat ze altijd de juiste middelen tot hun beschikking heeft om het werk uit te voeren;

• M&G Auditors BV verstrekt informatie die feitelijk en relevant is en niet opzettelijk misleidend of vatbaar voor verkeerde interpretatie;

• M&G Auditors BV behandelt alle gegevens van haar opdrachtgever strikt vertrouwelijk m.u.v. de uitwisseling zoals in reglementen weergegeven met de SNA, tenzij deze algemeen bekend zijn of de klant specifieke toestemming verleent voor het vrijgeven ervan;

• Alle medewerkers van M&G Auditors BV die betrokken zijn bij het inspectieproces hebben ter bevestiging van de persoonlijke onafhankelijkheid een onafhankelijkheidsverklaring getekend. Deze onafhankelijkheidsverklaring wordt elk jaar weer getekend.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)