RVU (Regeling voor Vervroegd Uittreden)RVU staat voor Regeling voor Vervroegd Uittreden.

Het is een vertrekregeling met dubbele vrijwilligheid. Dat betekent dat werkgevers en werknemers vrij zijn in hun keuze om hiervan gebruik te maken.

De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en gaat op 1 januari 2021 in. De vrijstelling zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering.


Historie:

RVU komt voort uit de wet VPL.
VPL is de afkorting voor Wet afschaffing Vut en Prepensioen en introductie Levensloopregeling en is ingevoerd in 2006.

Vanwege die afschaffing van Vut en Prepensioen kon in 2006 en 2007 aan werknemers een extra VPL-pensioen worden toegekend.

De financiering moest uiterlijk na 15 jaar zijn geregeld of eerder op het moment dat de werknemer met pensioen gaat. Vandaar de deadlines 2021 en 2022.

De besluitvorming over de VPL-regeling ligt bij de sociale partners als het gaat om VPL-regelingen die voor een hele sector gelden. Maar de besluitvorming kan ook op het niveau van de lokale werkgever liggen. Daarbij kan ook de OR een rol hebben.


Financiering:

De bijdrage van de werknemer bestaat uit het feit dat het pensioen naar voren wordt gehaald. Daarmee wordt de uitkering van het pensioen wel lager.

De werkgever betaalt aan de werknemer het gebruteerde bedrag dat gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen, ongeveer € 19.000.

De overheid stelt vanaf 2021 € 800 miljoen beschikbaar (4 jaar achter elkaar € 200 miljoen) ter ondersteuning van duurzame-inzetbaarheid.


Aandachtspunten voor de werknemer:

RVU is een onderdeel van het pensioenakkoord 2019 dat ingaat per 1-1-2021.

RVU is een vroegpensioen 3 jaar voor de AOW-leeftijd en speciaal bedoeld voor werknemers die lichamelijk zwaar werk verrichten.

Het is een tijdelijke versoepeling met het doel om oudere werknemers, die niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond door kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, tegemoet te komen.


Aandachtspunten voor de werkgever:


Per 1-1-2021 is er een RVU-drempelregeling ingevoerd. Hierdoor is RVU gemaximeerd tot een brutoloon van € 21.200 per jaar, zonder dat er een koppeling gemaakt is met het loon dat de werknemer genoot direct voorafgaand aan de RVU.

De werkgever is een boete, de RVU-heffing, van 52% verschuldigd als de werkgever zich niet houdt aan onderstaande voorwaarden.

- De uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaan aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer.

- Het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend.

- De RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden voor de AOW leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog voor de resterende maanden.

- De werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden voor de AOW-leeftijd ligt.

- De RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.


Wanneer u als werkgever eerder dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd een vergoeding in het kader van een RVU uitbetaalt, bent u de RVU-heffing van 52 % verschuldigd.

Over het gedeelte van het bedrag dat boven de RVU-drempelvrijstelling uitkomt, bent u als werkgever de RVU-heffing van 52 % verschuldigd


De RVU-drempelvrijstelling geldt gedurende de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.
Op basis van overgangsrecht geldt voor de jaren 2026 tot en met 2028 onder de hierna genoemde voorwaarden een uitloopperiode.
Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen en de werknemer heeft de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt, kunnen op basis van overgangsrecht hieruit nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 tot en met 2028 met gebruikmaking van de RVU-drempelvrijstelling.


Let op: U, als werkgever, moet vanaf 2021 voor een RVU-uitkering een nieuwe code soort inkomstenverhouding (inkomenscode) gebruiken: code 53 (‘Uitkering in het kader van vervroegde uittreding’). Deze code gebruikt u ongeacht of de drempelvrijstelling voor de pseudo-eindheffing van toepassing is. Over de reguliere heffing is en blijft de groene tabel voor bijzondere beloningen van toepassing.Samengevat:

De RVU-vrijstelling is een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en gaat op 1 januari 2021 in.

De vrijstelling zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering.Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op voor al uw vragen

06-24908742 (G van Bronckhorst) / 06-14244555 (M Metin)